Algemene informatie over de examens

Regels en voorwaarden

De regels en voorwaarden die gelden voor VVRV examens, zijn opgenomen in het examenreglement. Daarin zijn ook bezwaar en beroep geregeld (zie hieronder). Lees hier tevens de in de overeenkomst voor de praktijkexaminator genoemde uitvoeringsregels en het protocol. Klik hier voor het privacyreglement van VVRV. Veel examens hebben aanvullende regels en voorwaarden, zie aldaar.

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

De minister van Infrastructuur & Milieu is verantwoordelijk voor de examens van de vier veiligheidsfuncties in de spoorsector: machinist, rangeerder, treindienstleider en wagencontroleur. De Directie Openbaar Vervoer en Spoor beoordeelt de examenprogramma's. Voor alle examens is een examenprogramma beschikbaar, waarin de vakbekwaamheidseisen staan beschreven..Zie bij de betreffende functies.

 Organisatie van de examens 

De theorie-examens kunnen worden afgelegd bij VVRV en -onder bepaalde voorwaarden- ook bij door ILenT erkende opleidingsbedrijven. Er is altijd een toezichthouder bij een theorie-examen. Praktijkexamens (ook in de vorm van praktijksimulaties) worden afgenomen door praktijkexaminatoren (behalve treindienstleider MB, volgt eind 2016). Het praktijkexamen kan worden bezocht door een gecommitteerde; deze beoordeelt het functioneren van de praktijkexaminator.

 Evaluatieformulier

Wij stellen het zeer op prijs te weten hoe u -als kandidaat- het examen heeft ervaren. Met uw reactie kunnen wij de examens verbeteren. Klik op het evaluatieformulier. Hartelijk dank voor uw moeite.

 Inzage

Kandidaten die niet zijn geslaagd voor (een module van) het theorie-examen, kunnen tegen betaling (zie tarieven) de fout gemaakte vragen inzien. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met VVRV, binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het examen. De inzage vindt plaats bij VVRV in Den Haag. Voor deze inzage gelden de volgende spelregels:

  • Inzage duurt maximaal 30 minuten
  • Alleen de kandidaat zelf heeft inzage
  • Tassen, jassen, telefoons/smart watch, laptops, computers e.d. blijven tijdens de inzage achter op het secretariaat
  • Alleen steekwoorden mogen worden opgeschreven
  • Opgeschreven tekst wordt bij vertrek gecontroleerd door toezichthouder; indien er naar de mening van de toezichthouder teveel is opgeschreven kan de tekst niet worden meegenomen

Deze regels zijn ervoor bedoeld te voorkomen dat de examenvragen worden gekopieerd en beschikbaar gesteld aan derden.

Voor een onvoldoende praktijkexamen geldt geen inzagerecht. Na afloop van het examen krijgt de kandidaat direct de uitslag meegedeeld, met een toelichting op de reden van onvoldoende. 

Dyslexie

Kandidaten met dyslexie krijgen extra tijd. Indien gewenst kunnen de examenvragen ook worden voorgelezen. Extra tijd en voorlezen brengen meerkosten met zich mee (€ 100,- per examen). Betrokkene dient een dyslexie-verklaring te hebben. Een dyslexieverklaring is een verkorte weergave van het verslag van het psychodiagnostisch onderzoek waaruit blijkt dat bij betrokkene dyslexie is vastgesteld. De dyslexieverklaring beschrijft op grond waarvan de diagnose dyslexie is gesteld, wat mogelijke verklaringen zijn en welke ernstige belemmeringen betrokkene ondervindt bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving. (zie ook www. Stichtingdyslexienederland.nl)

De verklaring moet zijn afgegeven door professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en beschikken over specialistische kennis op het gebied van leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen die daarmee samen kunnen gaan; dit zijn psychologen en pedagogen. Op termijn komt er waarschijnlijk één bevoegde instantie die dyslexieverklaringen mag afgeven. Als dat het geval is, zal VVRV hierbij aansluiten.

Wegens mogelijke fraude zal VVRV altijd checken of de dyslexie-verklaring afgegeven is door een gekwalificeerde/bevoegde instantie.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de uitslag van een examen of module, dan kunt u bezwaar aantekenen en om herziening vragen. Bezwaren worden behandeld door het College van Deskundigen. Bent u het niet eens met de manier waarop VVRV het bezwaar behandelt, dan kunt u bovendien nog beroep aantekenen. Beroepsprocedures worden door het Bestuur behandeld. De procedure voor bezwaar en beroep staat beschreven in het examenreglement. 

Heeft u een andere klacht of opmerking? Neem dan contact met ons op. 

Klik hieronder voor meer informatie over de beleidsregel voor een extra 2e herkansing.

Identiteitsbewijs tonen

Bij elk examen dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen, bijvoorbeeld een geldig paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs. Het document moet geldig en onbeschadigd zijn. Klik hier voor het overzicht met documenten die VVRV accepeert als identiteitsbewijs. Zonder geldige identificatie kunt u niet meedoen aan het examen.