Veiligheidscommunicatie´╗┐ 

Waar is het examen op gebaseerd?

Het examen is onder andere gebaseerd op de ’Technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie en beheer treinverkeer van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem’ , aanhangsel C van de bijlage, hierna genoemd TSI.

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Klik hier om naar het Examenprogramma te gaan.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen bestaat uit simulatie-opdrachten.

Er zullen (in principe) drie korte casussen worden gespeeld in totaal ongeveer 20 minuten. Het examen wordt afgenomen door gecertificeerde examinatoren van VVRV.

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

• De kennis van specifieke terminologie en kennis van de te volgen procedures is aanwezig. 

• De kandidaat beschikt over voldoende kennis van het Nederlands om de gebruikelijke procescommunicatie kan voeren en begrijpen (artikel 5 van het Besluit spoorwegpersoneel 2011. Het niveau dat minimaal nodig is om deze communicatie te kunnen uitvoeren is het niveau B1 zoals gedefinieerd door de CEF en de ongeveer gelijke taaleis in de Europese richtlijn 2007/59/EG bijlage VI, punt 8 en de TSI Operations (niveau 3). De kandidaat moet de taal duidelijk kunnen spreken; zonder dialect of accent dat de verstaanbaarheid negatief beïnvloed. 

Wanneer is de kandidaat geslaagd?

De kandidaat is geslaagd voor het simulatie-examen als alle casussen positief zijn beoordeeld.

De kandidaat mag geen fouten maken waardoor er als direct gevolg gevaar kan ontstaan voor de spoorwegveiligheid (kritische fouten). Dat zijn fouten met betrekking tot: 

·        identificatie

·        plaatsbepaling van infra-objecten, onder meer seinen, wissels en sporen

·        regels voor het uitspreken van getallen, onder meer nummers van treinen, seinen, wissels, sporen, kilometrering, tijd

·        voor de machinist en treindienstleider: correct invullen van de variabelen op Aanwijzingen

·        herhalen van het bericht

Een fout op één van deze aspecten leidt tot een onvoldoende voor het examen. Na het maken van een kritische fout is het examen beëindigd. De casus waarin de kritische fout wordt gemaakt, wordt wel afgemaakt.

Als een kandidaat een beoordelingscriterium onvoldoende of verkeerd uitvoert, kan de spelleider besluiten hetzelfde aspect opnieuw te laten toetsen. Maakt de kandidaat de fout in de tweede situatie niet opnieuw dan wordt het beoordelingscriterium als voldoende beoordeeld. Als een kandidaat zelf een fout herstelt wordt het criterium als voldoende beoordeeld. De kandidaat mag een tweetal fouten maken in het spellen met behulp van het NATO alfabet in situaties waarin dat niet leidt tot gevaarlijke situatie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het spellen van namen van personen. 

Let op

In het praktijkexamen van de betreffende veiligheidsfunctie komt veiligheidscommunicatie ook aan bod. De dan te beoordelen aspecten worden beoordeeld volgens de eisen van het betreffende examen. 

Wat ontvangt de kandidaat na het behalen van een module?

Na het behalen van het examen ontvangt de kandidaat een certificaat.

Hoe vindt aanmelding plaats?

Aanvraag bij VVRV vindt plaats met behulp van het aanvraagformulier. Ga daarvoor in het menu naar: Aanvragen examen. U vindt daar ook een overzicht van mee te sturen documenten.

Zijn certificaten Veiligheidscommunicatie VVRV en railAlert uitwisselbaar?

Nee, deze zijn niet uitwisselbaar, zie de tekst bij FAQs.