ERTMS voor machinisten

Waar is het examen op gebaseerd?

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name de Spoorwegwet, ERTMS Operational Rules en de vigerende System Requirements Specification. Naast wetgeving zijn/worden door Prorail als infrabeheerder per baanvak specifieke documenten geschreven betreffende het gebruik (gebruikersprocessen).

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Klik hier om naar het Examenprogramma te gaan.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen ERTMS voor machinisten bestaat uit verschillende modules, en begint altijd met het Basisexamen.

Naam module

Soort examen

Aantal theorie- vragen (+)

Tijdsduur van het examen (ongeveer)

Basis

Theorie en praktijk (simulatie)

40

45 minuten theorie, 60-75 minuten simulatie

Specifieke implementatie Dual Signalling

Theorie en praktijk (simulatie)

24

45 minuten theorie, 60-75 minuten simulatie

Specifieke implementatie HSL Zuid

Theorie en praktijk (simulatie)

30

45 minuten theorie, 60-75 minuten simulatie

Specifieke implementatie Betuweroute A15 tracé

Theorie en praktijk (simulatie)

25

45 minuten theorie, 75-90 minuten simulatie

Specifieke implementatie  Betuweroute Havenspoorlijn

Theorie en praktijk (simulatie)

20

30 minuten theorie, 90-105 minuten simulatie

Het is mogelijk meerdere modules op één dag te doen. Wegbekendheid wordt niet getoetst en is de verantwoordelijkheid van de vervoerder. Bij examinering van vervolgmodules worden de kennis en vaardigheden uit het basisexamen als bekend verondersteld en in dit examen weer in de beoordeling betrokken.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van vooral meerkeuze vragen, soms vragen met meer antwoorden of invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en het weten hoe te handelen.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen ERTMS wordt afgenomen in de vorm van simulaties op simulatoren. De scenario’s komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak.

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het Examenprogramma. 

Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

Overgangsregeling

Per 1 september 2015 geldt: GARB certificaat level 1 en/of 2 geeft vrijstelling voor VVRV-examen ERTMS Basis.

Wanneer is de kandidaat geslaagd?

Elke theoriemodule dient met een voldoende te worden afgerond. Een onvoldoende score voor één van de modules kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een andere module. De kandidaat is geslaagd als 80% van de totaal te behalen score per examen is behaald. Voor elk goed antwoord kan 1 punt worden behaald.

De kandidaat is voor het praktijkexamen geslaagd als hij de naar de mening van de erkende praktijkexaminator alle kritische beoordelingspunten voldoende kan uitvoeren en 80% scoort op het totaal van de beoordelingspunten.

Wat ontvangt de kandidaat na het behalen van een module?

Basis theoriedeel

Certificaat

Basis praktijkdeel

Certificaat

Vervolgmodule theoriedeel

Certificaat

Vervolgmodule praktijkdeel

Certificaat

Hoe vindt aanmelding plaats?

Aanmelding bij VVRV vindt plaats met behulp van het aanvraagformulier. Ga daarvoor in het menu naar: Aanvragen examen. U vindt daar ook een overzicht van mee te sturen documenten.