Praktijkexaminator 

Waar is het examen op gebaseerd?

Het examenprogramma voor de praktijkexaminator is een algemeen geldend programma. Het algemene examenprogramma wordt door vakspecifieke aanpassingen in bijlagen op maat gemaakt voor verschillende (veiligheids)functies en certificaten (indien relevant). De vakbekwaamheidseisen staan vermeld in het Examenprogramma. Klik hier voor het examenprogramma. 


Hoe ziet het examen eruit?

Na aanmelding wordt gestart met een intakegesprek. Dit is een adviesgesprek waarin het belang en de rol van de praktijkexaminator worden toegelicht en de wederzijdse verwachtingen besproken. Het gesprek leidt tot een advies om door te gaan of niet. De kandidaat kan een eventueel negatief advies naast zich neerleggen. Het examen bestaat uit een niveaubepalingstoets, een instructiebijeenkomst en een mondeling examen:

  • De niveaubepalingstoets (digitaal) heeft tot doel inzicht te geven aan de kandidaat en zijn leidinggevende in de mate waarin de kandidaat beschikt over tenminste het niveau van kennis/inzicht van de beginnende …..functie….. Daarmee geeft deze toets inzicht in welke thema’s de kandidaat zichzelf zonodig kan ontwikkelen. De toets heeft dezelfde vorm en inhoud als het examen van de ….functie……. (duur 1-2 uur)
  • Een instructiebijeenkomst waarin het examenprogramma, praktijkbeoordelingslijsten en instructie voor de praktijkexaminator worden besproken en handvatten worden aangereikt om de rol van praktijkexaminator (nog) beter te kunnen vervullen (duur 3 dagdelen).
  • Een mondeling examen om vast te stellen of de kandidaat in staat is de eigen vakkennis te overstijgen, beschikt over voldoende beoordelingsvaardigheden en de juiste beoordelingshouding toont (duur 30-45 minuten).

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het Examenprogramma. 


Wanneer is de kandidaat geslaagd?


De kandidaat is geslaagd voor het examen praktijkexaminator als hij voldoet aan de voor de ….functie….. geldende cesuur voor de niveaubepalingstoets, op positieve en gemotiveerde wijze heeft deelgenomen aan de instructiebijeenkomst en geslaagd is voor het mondeling examen.


Wat ontvangt de kandidaat na het behalen van het examen?

Na het succesvol doorlopen van dit traject ontvangt de praktijkexaminator het certificaat praktijkexaminator en wordt hij opgenomen in het register ‘gecertificeerde praktijkexaminatoren’.


Hoe vindt aanmelding plaats?

Aanmelding bij VVRV vindt plaats met behulp van het aanmeldingsformulier. Zie hieronder. Voeg ook altijd een kopie van een geldig ID-bewijs toe.

Open onderstaand het aanmeldingsformulier Praktijkexaminator voor een van de volgende functies:

Praktijkexaminator Machinist

Praktijkexaminator Machinist ERTMS 

Praktijkexaminator Machinist ERTMS bij bevoegd Praktijkexaminator Machinist

Praktijkexaminator Rangeerder

Praktijkexaminator Treindienstleider Minimaal Bevoegd

Praktijkexaminator Treindienstleider Volledig Bevoegd

Praktijkexaminator Veiligheidscommunicatie

Praktijkexaminator Wagencontroleur

Praktijkexaminator Dienstregelingplanner